Yêu nước & Chống giặc, ngay cả trong tranh cổ động ngăn chống dịch, có là quán tính Việt Nam?


Tranh cổ động của Lê Đức Hiệp

Tranh cổ động của Lưu Yên Thế.

Tranh cổ động in tem của Phạm Trung Hà