VN chính thức cho phép cơ sở tư nhân xét nghiệm Covid-19


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Ngày 09/4/2020, Văn phòng Chính phủ phát Công văn số 2769 nội dung đồng ý về đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế trong việc giao cơ sở y tế tư nhân thực hiện xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.


Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng phê duyệt Quyết định về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định 32 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật.


Trước đó, Bộ Tài chính có văn bản số 4072 ngày 06/4/2020 và Bộ Y tế có văn bản số 1889 ngày 04/4/2020 về việc giao cơ sở y tế tư nhân thực hiện việc xét nghiệm chẩn đoán Covid-19.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com