• NBCN

VN có bao nhiêu người trong tuổi lao động?


NBCN ghi theo Báo cáo của Tổng Cục thống kê tháng 9/2019.