VN bỏ quy chế “viên chức suốt đời” kể từ 01/7/2020


Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Ảnh: QHVN

Tin tổng hợp: Để giúp chấn chỉnh tránh tình trạng chây ỳ, lười đổi mới... trong đội ngũ viên chức, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được Quốc hội VN thông qua, với 88,2 số phiếu tán thành, vào chiều ngày 25/11/2019.

Theo đó, Nhà nước vẫn giữ nguyên hai loại hợp đồng viên chức làm việc là không xác định thời hạn và có xác định thời hạn. Tuy nhiên, hợp đồng viên chức làm việc không xác định thời hạn hay “chế độ biên chế suốt đời” chỉ còn được áp dụng với 03 trường hợp sau:

- Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;

- Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;

- Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


Đối với những viên chức mới trúng tuyển từ ngày 01/7/2020 thì đều phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn với khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.


Ngoài ra, luật này cũng sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 84 của Luật Cán bộ, công chức:

Nếu sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện cán bộ, công chức có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì phải chịu một trong những hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm. Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm chính là một hình thức xử lý kỷ luật mới được đưa vào Luật.