Việt Nam cam kết xóa bỏ lao động cưỡng bức theo Công Ước 105 của ILO

Updated: Oct 22, 2020


Ảnh minh họa

Tin tổng hợp: Sau khi nghe báo cáo tiếp thu, giải trình về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), ngày 08-6-2020, với 458/460 phiếu tán thành, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 105 của ILO.


Công ước số 105 được Hội nghị toàn thể của ILO thông qua ngày 25-6-1957 tại Geneva, Thụy Sỹ.


Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc gia nhập Công ước số 105 vào thời điểm này là thận trọng, phù hợp với quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, vì lợi ích quốc gia, thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, không chấp nhận cưỡng bức bóc lột lao động. 

Như vậy, tính đến thời điểm này tổng số công ước cơ bản của ILO mà Việt Nam phê chuẩn là 7/8. Công ước cơ bản duy nhất còn lại mà VN chưa tiện tham gia là Công Ước 87 về quyền thành lập/tổ chức/chọn lựa/hoạt động/liên kết các Nghiệp Đoàn Độc Lập của người lao động.

Công ước cơ bản 105 là Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức với 10 điều khoản. Quan trọng nhất là:

Điều 1

Mọi Nước thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế phê chuẩn Công ước này cam kết bãi bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, và cam kết không sử dụng bất kỳ hình thức nào của loại lao động đó.

a). Như là một biện pháp cưỡng chế hay giáo dục chính trị, hoặc như một sự trừng phạt đối với những ai đang có hoặc đang phát biểu chính kiến, hay ý kiến chống đối về tư tưởng đối với trật tự chính trị, xã hội, hoặc kinh tế đã được thiết lập;

b). Như là một biện pháp huy động và sử dụng nhân công vào mục đích phát triển kinh tế;

c). Như là một biện pháp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

d). Như một sự trừng phạt đối với việc đã tham gia đình công;

e). Như một biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, dân tộc hoặc tôn giáo.

Điều 2

Mọi Nước thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế đã phê chuẩn Công ước này cam kết sử dụng các biện pháp có hiệu quả nhằm xóa bỏ ngay và toàn bộ lao động cưỡng bức bắt buộc, như đã quy định tại Điều 1, Công ước này.