• NBCN

Trình tự giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải viên lao động như thế nào?


1. Giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải viên lao động:

 • Các tranh chấp lao động cá nhân có thể được giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải viên lao động.

 • Tranh chấp lao động được giải quyết thông qua hòa giải viên lao động được thực hiện trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận, thương lượng giữa các bên.

 • Trong một số loại tranh chấp lao động, điều kiện để tranh chấp được tòa án thụ lý giải quyết là tranh chấp đã được giải quyết ở hòa giải viên lao động.

Hòa giải viên lao động là người do cơ quan quản lý nhà nước về lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cử để hòa giải tranh chấp lao động và tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề.


2. Hòa giải viên lao động giải quyết những tranh chấp nào?


Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

 • Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

 • Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động.

 • Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động.

 • Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

 • Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải viên lao động


Bước 1: Người lao động/Người sử dụng lao động gửi đơn yêu cầu hòa giải.

Bước 2: Hòa giải viên tổ chức phiên hòa giải khi có mặt của hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hòa giải.

 • Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.

 • Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hòa giải, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.

 • Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hòa giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành.

 • Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hòa giải viên lao động.

 • Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.

Bước 3: Hòa giải viên phải kết thúc việc hòa giải trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định mà hòa giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.


4. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải viên lao động


Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com