TLĐLĐ: Có quyền tăng quyền thụ hưởng cho đoàn viên, người lao động?


Các lãnh đạo TLĐLĐ VN (trái qua phải): Ngọ Duy Hiểu, Nguyễn Đình Khang, Trần Thanh Hải

Tin tổng hợp: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐ VN) long trọng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 5 (khóa XII) trong 2 ngày 10 và 11.01.2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TLĐLĐ VN Nguyễn Đình Khang cho biết, hội nghị lần này sẽ thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2019, xác định nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020. Hội nghị còn cho ý kiến về: Tờ trình Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới công tác thi đua và khen thưởng trong công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn”; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2019, chương trình công tác năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Hội Nghị yêu cầu các đại biểu thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019, chỉ rõ những những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và đi sâu phân tích rõ các nguyên nhân, chú ý đối chiếu với những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2019 cũng như Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; chỉ rõ những chủ trương, nghị quyết nào còn chậm hoặc chưa vào cuộc sống, chưa phát huy được tác dụng; nguyên nhân vì sao.


“Về nguyên nhân, cần chú ý chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, nhất là nguyên nhân thuộc về nhận thức, tư duy; về năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Từ đó, đề xuất các biện pháp, giải pháp có tính khả thi, phù hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế” - Nguyễn Đình Khang.

Với chủ trương hướng mạnh về cơ sở, lấy hoạt động công đoàn cơ sở làm nền tảng để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thống nhất chủ đề công tác năm 2020 là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Đồng thời xác định 7 lĩnh vực tập trung chủ yếu để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, trong đó có: Tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, thực tế…


Một số độc giả bản tin khai mạc Hội Nghị này tự chia ra làm nhiều hướng hoang mang:

  • Hóa ra xưa giờ người lao động không có gì hoặc không có quyền thụ hưởng?

  • TLĐLĐ VN có toàn quyền gia tăng và định mức gia tăng quyền thụ hưởng cho người lao động?

  • Mục tiêu của TLĐLĐ VN là gia tăng quyền thụ hưởng cho công nhân hay cho Công Đoàn?


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com