Tin cập nhật dịch bệnh corona Vũ Hán ngày 06/02/2020