• NBCN

Thế nào là Nghiệp Đoàn đúng nghĩa?


Nghiệp đoàn là những tổ chức quy tụ nhiều người lao động, thường là có chung ngành nghề, thực sự tự nguyện kết hợp cùng nhau tạo sức mạnh tập thể để thương thảo với chủ nhân, hầu đòi hỏi hay bảo vệ quyền lợi lương/bổng, và điều kiện/môi trường làm việc.


Tại sao gọi là Nghiệp đoàn Độc lập?

Nghiệp đoàn không thể do nhà cầm quyền hay giới chủ nhân tổ chức hay ảnh hưởng.

Hoạt động tự cung-tự quản của nghiệp đoàn không thể bị chi phối bởi thế lực của giới chủ nhân hay nhà cầm quyền, cho dù đó là giới chủ nhân quốc doanh trong một guồng máy kinh tế lấy quốc doanh làm chủ đạo.


"Công đoàn mà thực sự là một bộ phận nối dài của đảng Cộng sản như vậy thì hoàn toàn không bảo vệ lợi ích của người lao động". -TS Nguyễn Quang A

"Các tổ chức nghiệp đoàn độc lập được phép hoạt động, thì nó khác với công đoàn Việt Nam ở chỗ họ không có trách nhiệm thực hiện các chủ trương, các chỉ đạo của đảng Cộng sản Việt Nam". - Đặng Ngọc Tùng, cựu CT TLĐLĐVN, Đại biểu QH khoá 10, 12, 13