Từ ngày 01-7-2020: Có 3 trường hợp được xét tuyển vào công chức


Từ 01-7-2020, khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực thì sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng sẽ được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển

Tin tổng hợp: Hiện nay chỉ có 1 trường hợp duy nhất được xét tuyển vào công chức, nhưng từ 01-7-2020, khi Luật Cán bộ công chức sửa đổi có hiệu lực, sẽ có thêm 2 trường hợp được xét tuyển công chức:

Ngoài thi tuyển, công chức còn được tuyển dụng thông qua xét tuyển.

Tuy nhiên, khi Luật Cán bộ, công chức chính thức có hiệu lực, để được xét tuyển, công chức phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định: Tuyển dụng công chức phải căn cứ vào phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, phù hợp với ngành, nghề tuyển dụng. Cũng theo quy định này, việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển trừ trường hợp người có đủ điều kiện để trở thành công chức và cam kết tình nguyện làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số… từ 5 năm trở lên thì được xét tuyển. Do đó, theo Luật Cán bộ, công chức hiện đang có hiệu lực chỉ có duy nhất 1 trường hợp nêu trên được xét tuyển vào công chức. Tuy nhiên, theo khoản 5, điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực từ 01-7-2020 đã bổ sung thêm 2 trường hợp được tuyển dụng thông qua xét tuyển gồm:

1. Người học theo chế độ cử tuyển nêu tại Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;
2. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Trong đó, theo điều 87 Luật Giáo dục có hiệu lực cùng thời điểm với Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, chế độ cử tuyển áp dụng với người dân tộc thiểu số rất ít người, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít công chức là người dân tộc thiểu số.

Đồng thời, khoản 3, điều 87 Luật Giáo dục có quy định: Người học theo chế độ cử tuyển có trách nhiệm trở về làm việc tại địa phương nơi cử đi học, được xét tuyển và bố trí việc làm. Có thể thấy việc bổ sung thêm 2 trường hợp xét tuyển vào công chức đã tạo sự đồng bộ giữa các quy định và cũng tạo điều kiện cho các đối tượng này được phát huy năng lực, trình độ của mình.

Theo quy định tại khoản 6, điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng: Vòng 1, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển.


Nếu điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp thì sẽ được tham dự vòng 2; Vòng 2, phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn của người tham dự xét tuyển trong thời gian 30 phút. Trong đó, không thực hiện phúc khảo với kết quả phỏng vấn tại vòng này.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com