• NBCN

Từ năm 2021: Đóng BHXH bao nhiêu năm mới được nhận lương hưu tối đa 75%?


Đối với lao động nam

Việc tính mức lương hưu hàng tháng của lao động nam năm 2021 được thực hiện theo nguyên tắc:

  • Đóng đủ 19 năm bảo hiểm xã hội thì được 45% mức bình quân tiền lương tháng (thay vì 18 năm như hiện nay).

  • Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 2%.

Như vậy, lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2021, để được nhận lương hưu với tỉ lệ tối đa 75% mức bình quân tiền lương tháng phải đóng đủ 34 năm bảo hiểm xã hội.


Đối với lao động nữ

Việc tính mức lương hưu hàng tháng của lao động nữ năm 2021 được thực hiện theo nguyên tắc:

  • Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì được 45% mức bình quân tiền lương tháng.

  • Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 2%.

Như vậy, lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2021, để được nhận lương hưu với tỉ lệ tối đa 75% mức bình quân tiền lương tháng phải đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội.


Lưu ý: Đối với trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu, thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%; sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Vì vậy những trường hợp bị trừ tỉ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com