TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ: CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Ngày đăng: 01/10/2020


Việt Nam lần đầu tiên cho phép thành lập Tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp. Đây là một bước tiến lớn vì trong lao động sản xuất, nếu từng công nhân đơn lẻ đối mặt với chủ doanh nghiệp thì không thể bảo vệ được quyền lợi của mình. Sự liên kết làm cho tiếng nói của người lao động có trọng lượng hơn trong mối quan hệ với giới chủ.

Tổ chức đại diện người lao động (Nghiệp đoàn) tại doanh nghiệp có những đặc điểm gì?

TỰ DO Bộ luật lao động cho phép thành lập các tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở đã mở rộng tự do lựa chọn của công nhân. Trước đây công nhân chỉ có lựa chọn là tham gia hoặc không tham gia công đoàn, nhưng giờ đây Bộ luật lao động mới đã cho họ có thêm lựa chọn là chọn tham gia Tổ chức đại diện người lao động nào quan tâm và bảo vệ lợi ích của họ tốt nhất.

ĐỘC LẬP Tổ chức đại diện của người lao động sẽ có tính độc lập cao vì nó được thành lập tự nguyện bởi người lao động, tự bầu lãnh đạo, và tự đưa ra nội quy hoạt động của mình. Điều này sẽ giúp cho Tổ chức đại diện người lao động có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của thành viên tốt hơn.

ĐẠI DIỆN Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp là một kênh mới đưa tiếng nói của công nhân trong các cuộc đàm phán với giới chủ. Do Tổ chức hoạt động độc lập, lãnh đạo được bầu hoặc bãi nhiệm bởi thành viên nên quyền lợi của người lao động sẽ được đại diện tốt hơn.

ĐÀM PHÁN Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được thành lập bởi công nhân, lãnh đạo được bầu bởi thành viên, và tiếng nói và nhu cầu của công nhân được đại diện sẽ giúp cho việc đàm phán với giới chủ hiệu quả hơn. Khi đàm phán hiệu quả hơn thì sẽ giảm thiểu xung đột và công nhân không cần phải sử dụng các công cụ khác, như đình công để bảo vệ lợi ích của mình. NĐ ĐL VN tổng hợp Nguồn: PPWG

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com