Tóm Tắt TUYÊN BỐ BA BÊN VỀ CÁC NGUYÊN TẮC LIÊN QUAN TỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐA QUỐC GIA VÀ CHÍNH SÁCH


[do Hội đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế thông qua tại Kỳ họp lần thứ 204 (Geneva, tháng 11 năm 1977), sửa đổi tại kỳ họp lần thứ 279 (tháng 11 năm 2000) và kỳ họp lần thứ 295 (tháng 3 năm 2006)]

Hội đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế, và đề nghị các chính phủ của các quốc gia Thành viên của ILO, các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động có liên quan, và các doanh nghiệp đa quốc gia đang hoạt động trên lãnh thổ các quốc gia thành viên ILO đó tuân thủ các nguyên tắc sau đây:


1. Các doanh nghiệp đa quốc gia có đóng góp quan trọng vào các nền kinh tế của hầu hết các quốc gia và trong các mối quan hệ kinh tế quốc tế… Tuy nhiên, sự tiến bộ tạo nên bởi các doanh nghiệp đa quốc gia trong việc tổ chức hoạt động vươn ra ngoài khuôn khổ quốc gia có thể dẫn tới việc lạm dụng sự tập trung sức mạnh kinh tế và dẫn tới xung đột với các mục tiêu chính sách quốc gia và với lợi ích của người lao động. Ngoài ra, sự phức tạp của các doanh nghiệp đa quốc gia và khó khăn trong việc hiểu rõ các cấu trúc, cách vận hành và chính sách đa dạng của các doanh nghiệp đôi khi tạo nên sự quan ngại tại nước nhà hoặc nước sở tại hoặc ở cả hai quốc gia.


2. Tuyên Bố Ba Bên về các Nguyên Tắc nhằm mục tiêu khuyến khích sự đóng góp tích cực mà các doanh nghiệp đa quốc gia có thể đem lại cho sự tiến bộ kinh tế và xã hội và để tối đa hóa và giải quyết những khó khăn có thể phát sinh bởi sự vận hành khác nhau của các doanh nghiệp…

3. Mục tiêu này sẽ được thúc đẩy bởi luật và chính sách thích hợp, các biện pháp và hành động do các chính phủ thông qua và bởi sự hợp tác giữa các chính phủ và các tổ chức của người sử dụng lao động và tổ chức của người lao động của tất cả các quốc gia…

7. Tuyên bố này đưa ra các nguyên tắc trong lĩnh vực việc làm, đào tạo, điều kiện làm việc và điều kiện sống và các mối quan hệ lao động mà các chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động và các doanh nghiệp đa quốc gia được khuyến khích thực hiện trên cơ sở tự nguyện…


8. Tất cả các bên liên quan trong tuyên bố này… cần tôn trọng Tuyên bố Toàn cầu về Quyền Con người và Công ước Quốc tế tương ứng được thông qua bởi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng như Hiến chương của Tổ chức Lao động quốc tế và các nguyên tắc của công ước, mà theo đó tự do ngôn luận và tự do lập hội là quyền thiết yếu đối với sự tiến bộ bền vững…


9. …Bên cạnh việc đảm bảo tuân thủ các Công ước đã được phê chuẩn, các quốc gia không tuân thủ các Công ước (số 29, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 138 và 182) và các Khuyến nghị (số 35, 90, 111, 119, 122, 146, 169, 189 và 190) nên tham khảo hướng dẫn về các chính sách xã hội của các Công ước và Khuyến nghị đó.


10. …Các doanh nghiệp đa quốc gia cần tổ chức tham vấn giữa các doanh nghiệp đa quốc gia với chính phủ, và khi cần thiết, với cả các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động trong nước có liên quan.


11. …Nguyên tắc của Tuyên Bố này áp dụng cho cả hai loại hình doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp đa quốc gia cũng như doanh nghiệp trong nước, đều được kỳ vọng như nhau về hành vi ứng xử nói chung và về các thông lệ xã hội nói riêng.


12. …Cả chính phủ nước sở tại và chính phủ gốc cần có sự chuẩn bị để tiến hành tham vấn với nhau, bất cứ khi nào có nhu cầu, về sáng kiến của một trong hai bên.


13. … Các chính phủ cần tuyên bố và theo đuổi mục tiêu lớn là thiết kế một chính sách chủ động để tạo đủ việc làm, tăng năng suất và thúc đẩy sự tự do lựa chọn việc làm.


14. …Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp của các chính phủ nước sở tại thuộc các khu vực đang phát triển trên thế giới, nơi mà các vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm được coi là nghiêm trọng nhất.

21. Tất cả các chính phủ cần theo đuổi xây dựng các chính sách để tăng cường sự bình đẳng về cơ hội và đối xử trong việc làm, với quan điểm nhằm xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc dân tộc hoặc nguồn gốc xã hội.


22. …Các doanh nghiệp đa quốc gia nên tuyển dụng, sắp xếp nhân sự, đào tạo và thăng tiến cho nhân viên ở tất cả các cấp dựa trên cở sở về trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm.

25. … Các doanh nghiệp đa quốc gia cần phấn đấu đảm đương vai trò đi đầu trong việc thúc đẩy an ninh việc làm, đặc biệt là ở những quốc gia mà nếu doanh nghiệp ngừng hoạt động có khả năng làm gia tăng tình trạng thất nghiệp dài hạn.


26. … Các doanh nghiệp đa quốc gia cần thông báo đầy đủ tới các cơ quan chức năng và các đại diện người lao động về quy mô lao động và tổ chức của doanh nghiệp, và về những thay đổi, …đặc biệt quan trọng trong trường hợp đóng cửa doanh nghiệp, liên quan đến cắt giảm nhân viên hay sa thải tập thể.

28. Các chính phủ, phối hợp với các doanh nghiệp đa quốc gia cũng như các doanh nghiệp trong nước, nên đưa ra một số hình thức bảo vệ thu nhập cho người lao động bị mất việc làm.

32. Các doanh nghiệp đa quốc gia, phối kết hợp với các chính phủ và ở mức độ phù hợp với hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp, nên tạo cơ hội cho người địa phương tham gia vào bộ máy quản lý doanh nghiệp nhằm tăng cường kinh nghiệm trong các lĩnh vực phù hợp như lĩnh vực quan hệ lao động.

35. Các chính phủ, đặc biệt là tại các nước đang phát triển, cần cố gắng áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo những nhóm có thu nhập thấp hơn và những vùng ít phát triển hơn được hưởng lợi càng nhiều càng tốt từ các hoạt động của các doanh nghiệp đa quốc gia.


36. Các doanh nghiệp đa quốc gia, cũng như các doanh nghiệp trong nước, nên tôn trọng tuổi tối thiểu được nhận vào làm việc, nhằm đảm bảo xóa bỏ lao động trẻ em một cách hiệu quả, và cần có biện pháp tức thì và hiệu quả trong phạm vi thẩm quyền của mình để đảm bảo việc nghiêm cấm và xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất như một vấn đề cấp bách.


37. Các chính phủ cần đảm bảo rằng cả doanh nghiệp đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước đều phải đưa ra các tiêu chuẩn đầy đủ về an toàn và sức khỏe cho người lao động…


38. Các doanh nghiệp đa quốc gia nên duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và sức khỏe, phù hợp với yêu cầu quốc gia, ghi nhớ kinh nghiệm liên quan trong toàn thể doanh nghiệp, bao gồm bất kỳ kiến thức nào về sự nguy hại đặc biệt…

40. Các doanh nghiệp đa quốc gia nên hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng về an toàn và sức khỏe, đại diện của người lao động và các tổ chức của họ, và các tổ chức về an toàn và sức khỏe đã được thành lập. Khi thích hợp, các vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe nên được lồng ghép trong các thỏa thuận với các đại diện của người lao động và tổ chức của họ.

42. Lao động của các doanh nghiệp đa quốc gia cũng như lao động của các doanh nghiệp trong nước, không có sự phân biệt nào, và không cần xin phép trước, có quyền thành lập và tham gia vào các tổ chức do mình lựa chọn. Họ chỉ cần tuân theo nội quy của các tổ chức đó, và được hưởng sự bảo vệ đầy đủ trước các hành vi phân biệt đối xử chống quyền hội họp trong lĩnh vực việc làm của họ.


43. Các tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp đa quốc gia hoặc đại diện người lao động của doanh nghiệp cần được hưởng sự bảo vệ đầy đủ trước bất kỳ hành vi can thiệp nào bởi mỗi bên…

45. Các chính phủ chưa áp dụng các nguyên tắc của Công Ước số 87, điều 5, thì cần khẩn trương áp dụng, xét đến tầm quan trọng đối với các doanh nghiệp đa quốc gia của việc cho phép các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp hoặc đại diện người lao động trong doanh nghiệp được liên kết với các tổ chức quốc tế của người lao động và của người sử dụng lao động theo sự lựa chọn của họ.


46. Khi các chính phủ nước sở tại có chính sách khuyến khích đặc biệt để thu hút đầu tư nước ngoài, thì những chính sách này không nên bao gồm bất kỳ sự hạn chế nào về quyền tự do lập hội hoặc quyền tổ chức và thương lượng tập thể của người lao động.


47. Các đại diện của người lao động tại các doanh nghiệp đa quốc gia không bị ngăn cản tổ chức các cuộc họp để tham vấn hoặc trao đổi ý kiến với nhau


48. Các chính phủ không nên hạn chế các đại diện của tổ chức người lao động và người sử dụng lao động từ các nước khác nhập cảnh theo lời mời của các tổ chức địa phương hay quốc gia có liên quan với mục đích tham khảo ý kiến về những mối quan tâm chung, nếu chỉ vì họ nhập cảnh với tư cách đó.


49. Lao động làm việc cho các công ty đa quốc gia có tổ chức đại diện do họ lựa chọn có quyền thương lượng tập thể.


50. …Cần khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển toàn diện và áp dụng thể chế cho việc đàm phán tự nguyện giữa người sử dụng lao động hoặc tổ chức của người sử dụng lao động và các tổ chức của người lao động, với quan điểm đưa ra quy định về điều khoản và điều kiện việc làm thông qua thỏa ước tập thể.


51. Các doanh nghiệp đa quốc gia, cũng như các doanh nghiệp quốc gia, cần tạo điều kiện thuận lợi cần thiết cho các đại diện của người lao động, để hỗ trợ trong việc phát triển các thỏa ước tập thể hiệu quả.


52. Các doanh nghiệp đa quốc gia cần tạo điều kiện cho các đại diện được uỷ quyền hợp pháp của người lao động, tại mỗi quốc gia mà doanh nghiệp hoạt động, để tiến hành đàm phán với đại diện được ủy quyền của ban quản lý đưa ra quyết định về những vấn đề đang được thảo luận.


53. Các doanh nghiệp đa quốc gia không được đe dọa sử dụng khả năng dịch chuyển toàn bộ hoặc một phần của một đơn vị doanh nghiệp đang hoạt động khỏi nước sở tại, nhằm tác động một cách không công bằng đến những cuộc đàm phán, hoặc để cản trở việc thực hiện quyền tổ chức của người lao động; cũng không nên điều chuyển công nhân từ các chi nhánh ở nước ngoài đến nước sở tại với mục đích cản trở cuộc đàm phán thành thật với đại diện của người lao động hoặc cản trở việc thực hiện quyền tổ chức của người lao động.

56. Các chính phủ cần cung cấp thông tin về các lĩnh vực doanh nghiệp đang hoạt động cho các đại diện của các tổ chức người lao động theo yêu cầu…

58. … Bất kỳ người lao động nào, hành động riêng rẽ hoặc phối hợp với các lao động khác, nếu xét thấy có căn cứ để khiếu nại thì người đó có quyền nộp đơn khiếu nại mà không phải chịu bất kỳ định kiến nào phát sinh do nộp đơn khiếu nại, và khiếu nại đó phải được giải quyết theo một quy trình phù hợp.


59. Các doanh nghiệp đa quốc gia cũng như các doanh nghiệp trong nước cùng phối hợp với đại diện và tổ chức của người lao động của mình để hướng tới thiết lập thể chế hòa giải tự nguyện, phù hợp với điều kiện quốc gia, có thể bao gồm các điều khoản về trọng tài tự nguyện, để hỗ trợ phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Thể chế hòa giải tự nguyện cần có sự đại diện bình đẳng của người lao động và người sử dụng lao động.© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com