Tóm lược Vị Trí, Chức Năng, Tổ Chức Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam - TLĐLĐVN


1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam

Công đoàn VN là tổ chức chính trị - xă hội rộng lớn của giai cấp công nhân, trí thức và những người lao động lập ra nhằm mục đích xây dựng giai cấp công nhân; đại diện và bảo vệ các quyền chính đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xă hội.

Công Đoàn VN là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể công nhân, viên chức, lao động thừa nhận.


2. Mối quan hệ của Công Đoàn với tổ chức khác trong hệ thống chính trị, xă hội VN như sau:

a) Mối quan hệ giữa Công Đoàn với Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Vai tṛò lănh đạo của Đảng đối với Công Đoàn trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, và tham gia xây dựng Đảng.

 • Đảng lănh đạo Công Đoàn bằng đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng. Công đoàn Việt Nam với chức năng của mình triển khai đường lối, chủ trương Nghị quyết của Đảng thành chương trình công tác của tổ chức ḿnh.

 • Đảng tôn trọng tính độc lập về mặt tổ chức của Công Đoàn , không can thiệp, không g̣ ép cán bộ của Đảng làm công tác Công đoàn. Đảng chỉ giới thiệu những đảng viên là đoàn viên ưu tú để Công đoàn xem xét, tín nhiệm bầu vào Ban lănh đạo TLĐLĐ các cấp thông qua Đại hội.

 • Đảng kiểm tra Công Đoàn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.

b) Trách nhiệm của Công Đoàn đối với Đảng

 • Công Đoàn là người tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chế độ chính sách và Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng công nhân, viên chức và lao động.

 • Công đoàn nắm những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của quần chúng công nhân, viên chức, lao động phản ánh với Đảng, để Đảng nghiên cứu đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng công nhân, viên chức lao động.

c) Mối quan hệ giữa Công Đoàn với Nhà nước

 • Dưới chủ nghĩa xă hội mối quan hệ giữa Công Đoàn với Nhà nước là mối quan hệ b́ình đẳng, hợp tác, tôn trọng, nhằm thực hiện mục tiêu chung là: “Dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

 • Nhà nước luôn tạo cho tổ chức Công đoàn về điều kiện vật chất, ban hành các văn bản pháp lý Công Đoàn hoạt động. Giữa Công đoàn và Nhà nước không có sự đối lập.


2. Vai trò của Công Đoàn Việt Nam

Vai tṛò của Công Đoàn thể hiện trong các lĩnh vực:

 • Trong lĩnh vực chính trị: Công đoàn có vai tṛò to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị - xă hội xă hội chủ nghĩa. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị.

 • Trong lĩnh vực kinh tế: Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hóa và khoa học kỹ thuật đă đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai tṛò chủ đạo. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh hoạt động của các thành phần kinh tế vẫn đảm bảo cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai tṛò chủ đạo.

 • Trong lĩnh vực văn hóa - tư tưởng: Trong nền kinh tế nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai tṛò của mình trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

 • Trong lĩnh vực xã hội: Công đoàn có vai trò trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, thực sự là lực lượng ṇòng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai tṛò lănh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.


3. Chức năng nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Việt Nam có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và có 3 chức năng sau:

1– Chức năng thứ nhất: đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.

Công đoàn Việt Nam thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động không bằng cách đấu tranh chống lại Nhà nước làm suy yếu Nhà nước

Để thực hiện chức năng bảo vệ lợi ích, Công đoàn chủ động tham gia cùng chính quyền:

 • tìm việc làm và tạo điều kiện làm việc cho công nhân, lao động;

 • trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, nhà ở,

 • trong việc ký kết hợp đồng lao động của công nhân;

 • đại diện công nhân, lao động ký kết thoả ước lao động tập thể; trong vấn đề thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động;

 • Tổ chức đình công theo Bộ luật lao động.

 • Quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể ; bảo hiểm xă hội; bảo hộ lao động;

 • tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức và lao động;

Lợi ích người lao động gắn liền với lợi ích của Nhà nước, của tập thể, sự tồn tại của Nhà nước chính là sự đảm bảo lợi ích cho người lao động.

Nhà nước là người bảo đảm, Công đoàn là người bảo vệ lợi ích công nhân, viên chức và lao động.


2– Chức năng thứ hai, tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xă hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.

Vấn đề tham gia quản lý đă trở thành chức năng của Công đoàn. Tuy nhiên cần nhận thức rằng, Công đoàn tham gia quản lý chứ không làm thay, không cản trở, không can thiệp thô bạo vào công việc quản lý của Nhà nước.

Những nội dung Công đoàn Việt Nam tham gia quản lý

 • Tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi trong công nhân, viên chức và lao động là biện pháp tổng hợp để họ trực tiếp tham gia quản lý.

 • Tham gia xây dựng chiến lược tạo việc làm và điều kiện làm việc cho công nhân lao động.

 • Tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công nhân, viên chức và LĐ.

 • Công đoàn tham gia vào việc hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh và


3–Chức năng thứ ba, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 • Chức năng giáo dục của Công đoàn Việt Nam góp phần cho công nhân, viên chức và lao động nhận thức và hiểu được lợi ích của họ gắn với lợi ích tập thể, lợi ích của xă hội.

 • Công đoàn tuyên truyền, giáo dục cho công nhân, viên chức và lao động vững tin vào đường lối xây dựng chủ nghĩa xă hội, phát triển kinh tế - xă hội mà Đảng ta đă lựa chọn.

 • Tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với tinh thần thường xuyên cảnh giác và đấu tranh chống lại những âm mưu thù địch.


4. Tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công đoàn Việt Nam Tổ chức theo các cấp cơ bản sau:


a. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 • Là cơ quan lănh đạo của các cấp Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lơị, nghĩa vụ của công nhân

 • Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước.

 • Tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức và lao động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân, Công đoàn.

 • Thông qua quyết toán và dự toán ngân sách hàng năm và tiến hành công tác đối ngoại theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

b. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố) và Công đoàn ngành Trung ương.

Là tổ chức Công đoàn theo địa bàn, tỉnh, thành phố có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn.


c. Công đoàn cấp trên cơ sở

Công đoàn cấp trên trực tiếp của Công đoàn cơ sở gồm Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn ngành nghề địa phương, Công đoàn quận huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn các cơ quan Bộ; Công đoàn ngành giáo dục quận, huyện trực thuộc Liên đoàn lao động quận, huyện.

Công đoàn ngành địa phương là Công đoàn cấp trên cơ sở, là tổ chức Công đoàn của công nhân, viên chức và lao động cùng ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố.


5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các DNNN; trong các hợp tác xă sản xuất, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…; trong các doanh nghiệp tư nhân; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; và các doanh nghiệp, đơn vị cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác;

 1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp.

 2. Phối hợp với giám đốc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, đại diện cho tập thể lao động kư kết Thoả ước lao động tập thể và hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và CNVCLĐ. Tham gia với giám đốc giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.

 3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cựu, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

 4. Tổ chức vận động đoàn viên và CNVCLĐ trong doanh gnhiệp thi đua yêu nước, tham gia quản lư doanh nghiệp, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 5. Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Quyền hạn, nhiệm vụ của công đoàn:

 1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa. Phổ biến, hướng dẫn việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống và điều kiện hành nghề của người lao động.

 2. Đại diện cho đoàn viên nghiệp đoàn quan hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

 3. Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và đời sống. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xă hội.

 4. Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh.