• NBCN

Tài chính công đoàn bao gồm các nguồn thu nào?


Điều 26. Khoản 1. Bộ luật công đoàn (cải sửa) 2018 quy định về nguồn Tài chính công đoàn như sau:

26.1: Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính theo quy định của pháp luật. Tài chính của công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

  1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hằng tháng bằng một phần trăm (1%) tiền lương.

  2. Kinh phí công đoàn do đơn vị sử dụng lao động đóng theo quy định của pháp luật.

  3. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ.

  4. Các nguồn thu khác: Thu từ hoạt động kinh tế của công đoàn, các hoạt động văn hóa, thể thao; các đề tài, đề án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Trong đó, nguồn thứ 2 là do công ty doanh nghiệp đóng, theo mức 2% quỹ tiền lương. Tức là giới chủ của công ty phải đóng nộp cho công đoàn gấp đôi mức đoàn phí của NLĐ.