• NBCN

Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc phải đảm bảo những điều kiện nào?


Bộ luật Lao động 2019 (cải sửa theo cam kết thực thi Công ước Quốc tế ILO và có hiệu lực từ 01.01.2021): Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, ngoài việc phải đảm bảo công việc thuộc danh mục được sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc thì người sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định sau:

  1. Về giao kết hợp đồng: Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp uật của người đó.

  2. Về thời gian làm việc: Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi. Cụ thể: Không được quá 4 giờ trong 1 ngày và 20 giờ trong 1 tuần; không được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

  3. Phải có giấy khám sức khoẻ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận sức khoẻ của người chưa đủ 15 tuổi phù hợp với công việc và tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ ít nhất 1 lần trong 6 tháng.

  4. Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi.

  5. Đặc biệt, khi sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc, phải có sự đồng ý của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com