Sức mạnh của Nghiệp đoàn là gì?Hầu hết những thắng lợi từ mọi cuộc đình công trên thế giới, và ở cả VN, đã chứng minh sức mạnh tiếng nói của số đông.