RFA: Quan ngại của công nhân sau Đại Hội Công Đoàn Việt Nam XII

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 diễn ra vào hạ tuần tháng 9, trong bối cảnh các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam ký kết hầu như bị ràng buộc với điều khoản thành lập nghiệp đoàn độc lập cho công nhân.
Recent Posts

See All

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com