• NBCN

Phóng sự ảnh: Trong mùa lũ lịch sử, thí sinh Trung Quốc có nhiều cách đi thi 'cao khảo' vào đại học


Thí sinh TQ đi thi bằng xe xúc.


Thí sinh TQ đi thi bằng cách lội nước

Thí sinh TQ đi thi bằng xuồng phao


và bằng ...bồn tắm