Phóng sự ảnh: Bạn thấy gì đàng sau những núi Rác Hà Nội 2020?

Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn: Rác Hà Nội ngập ngụa từ bao giờ? Chỉ Hà Nội hay cả nước sống chung với rác? Mùi rác có vào tận các biệt thự hay phòng họp máy lạnh? Các núi rác hiển thị cho hệ quả các loại chính sách nào? Số đông nào tạo ra rác & Số đông nào tạo ra tình trạng ứ rác?...© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com