• NBCN

NLĐ & NSDLĐ có được giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử không?


Theo Điều 14 Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 01.01.2021), người lao động và người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng hình thức văn bản, đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng thì có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Bộ luật Lao động năm 2019 cũng quy định: “Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản”.

Thông điệp dữ liệu, theo định nghĩa của Luật Giao dịch điện tử năm 2005, là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

Việc bổ sung hình thức hợp đồng lao động được giao kết bằng phương thức điện tử là một quy định mới phù hợp với xu thế phát triển của quan hệ lao động trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển, và đã được ứng dụng hàng thập kỷ trước đây tại những nước phát triển.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com