Những điều gì cần biết về cuộc Thi nâng ngạch Công chức 2020?


Ảnh minh họa.

Tin tổng hợp: Kỳ thi nâng ngạch công chức 2020 có nhiều thông tin liên quan đến

 • điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức;

 • môn thi, hình thức thi nâng ngạch công chức;

 • điều kiện trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức,...


Điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức:

 • Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.

 • Công chức dự thi nâng ngạch phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch,...

Môn thi, hình thức thi nâng ngạch công chức: Thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo 2 vòng thi, cụ thể như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần: - Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội,... Thời gian thi 60 phút. - Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của ngạch dự thi. Thời gian thi 30 phút. Công chức thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được miễn phần thi ngoại ngữ, tin học (vòng 1):

 • Có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;

 • Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

 • Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi;

 • Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của ngạch dự thi. Thời gian thi 30 phút.

Vòng 2: Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ: - Đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Thi viết đề án, thời gian 8 tiếng và thi bảo vệ đề án, thời gian tối đa 30 phút theo yêu cầu của ngạch dự thi với thang điểm 100 cho mỗi phần thi. - Đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương: Thi viết, thời gian 180 phút theo yêu cầu của ngạch dự thi với thang điểm 100. - Đối với thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương: Thi viết, thời gian 120 phút theo yêu cầu của ngạch dự thi với thang điểm 100.

Điều kiện trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức - Đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Người trúng tuyển phải có tổng kết quả điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2 đạt từ 100 điểm trở lên (trong đó điểm thi của phần thi viết đề án và phần thi bảo vệ đề án phải đạt từ 50 điểm trở lên của mỗi phần thi), lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu nâng ngạch. - Đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự hoặc tương đương: Người trúng tuyển phải có kết quả điểm thi môn chuyên môn, nghiệp vụ tại vòng 2 từ 50 điểm trở lên, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu nâng ngạch.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube