• nghiepdoan

Nhìn lại Sự kiện Diễn đàn Lao động Việt Nam 2019

Sự kiện lớn nhất cuối cùng của ILO Việt Nam trong năm vừa qua có lẽ là Diễn đàn Lao động Việt Nam 2019 với chủ đề "Tương lai việc làm - Lựa chọn của Việt Nam". Một lần nữa cùng nhìn lại toàn cảnh sự kiện.

https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Videos/WCMS_734972/lang--vi/index.htm