Nghiệp đoàn là gì?


Ông Trần Quốc Bửu, CT Liên Đoàn Lao Công VN (trước năm 1975)

Nghiệp đoàn là gì ?


Nghiệp đoàn là những tổ chức quy tụ nhiều người lao động, thường là có chung ngành nghề, tự nguyện kết hợp để cùng tạo sức mạnh tập thể thương thảo với chủ nhân, hầu đòi hỏi hay bảo vệ quyền lợi lương/bổng, và điều kiện/môi trường làm việc.


Tại sao gọi là Nghiệp đoàn Độc lập?


Nghiệp đoàn không thể do nhà cầm quyền hay giới chủ nhân tổ chức. Hoạt động tự cung-tự quản của nghiệp đoàn không thể bị chi phối bởi thế lực của giới chủ nhân hay nhà cầm quyền, cho dù đó là giới chủ nhân quốc doanh trong một guồng máy kinh tế lấy quốc doanh làm chủ đạo.

“Công đoàn mà thực sự là một bộ phận nối dài của đảng Cộng sản như vậy thì hoàn toàn không bảo vệ lợi ích của người lao động. -TS Nguyễn Quang A

“Các tổ chức công đoàn độc lập được phép hoạt động, thì nó khác với công đoàn Việt Nam ở chỗ họ không có trách nhiệm thực hiện các chủ trương, các chỉ đạo của đảng Cộng sản Việt Nam. - Đặng Ngọc Tùng, cựu CT TLĐLĐVN, Đại biểu QH khoá 10, 12, 13.


VN có Nghiệp đoàn Độc lập hay không?


Có. Ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Cấp cao nhất là Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam, do ông Trần Quốc Bửu làm Chủ Tịch (biểu tượng của Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam là con trâu trong một bánh xe có răng cưa).

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube