• NBCN

Người lao động nghỉ việc riêng vẫn được hưởng nguyên lương trong trường hợp nào?


So với quy định hiện hành, Bộ luật Lao động 2019 bổ sung thêm 4 trường hợp trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng vẫn hưởng nguyên lương.


Cụ thể, theo Điều 115 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong những trường hợp sau đây:

 1. Bản thân người lao động kết hôn: Nghỉ 03 ngày.

 2. Cha đẻ chết: Nghỉ 03 ngày.

 3. Mẹ đẻ chết: Nghỉ 03 ngày.

 4. Cha nuôi chết (quy định mới): Nghỉ 03 ngày.

 5. Mẹ nuôi chết (quy định mới): Nghỉ 03 ngày.

 6. Cha đẻ của vợ/chồng chết: Nghỉ 03 ngày.

 7. Mẹ đẻ của vợ/chồng chết: Nghỉ 03 ngày.

 8. Cha nuôi của vợ/chồng chết (quy định mới): Nghỉ 03 ngày.

 9. Mẹ nuôi của vợ/chồng chết (quy định mới): Nghỉ 03 ngày.

 10. Vợ/chồng của người lao động chết: Nghỉ 03 ngày.

 11. Con đẻ chết: Nghỉ 03 ngày.

 12. Con nuôi chết: Nghỉ 03 ngày.

 13. Con đẻ kết hôn: Nghỉ 01 ngày.

 14. Con nuôi kết hôn: Nghỉ 01 ngày.

So với quy định hiện hành, Bộ luật Lao động 2019 bổ sung thêm 4 trường hợp trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng vẫn hưởng nguyên lương. Bộ luật mới quy định rõ hơn trường hợp "con đẻ", "con nuôi" kết hôn thì được nghỉ 01 ngày (hiện đang quy định "con" kết hôn thì nghỉ 01 ngày) và "con đẻ", "con nuôi" chết thì được nghỉ 03 ngày (hiện đang quy định "con" chết thì nghỉ 03 ngày).

Khoản 2, Điều 37 của Bộ luật Lao động 2019 quy định trong thời gian người lao động đang nghỉ việc riêng theo quy định trên, người sử dụng lao động KHÔNG được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong mọi trường hợp.