• NBCN

Người lao động có phải đóng kinh phí công đoàn không?


Không. Người lao động chỉ đóng đoàn phí công đoàn chứ không phải đóng kinh phí công đoàn. Kinh phí công đoàn sẽ do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng.

Lưu ý: Không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, đều phải nộp kinh phí công đoàn.


Mức đóng kinh phí công đoàn là bao nhiêu?

Mức đóng = 2% quỹ tiền lương hàng tháng trả cho người lao động.

Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng bắt buộc đóng BHXH.


Phương thức đóng kinh phí công đoàn như thế nào?

Mỗi tháng đóng 01 lần và đóng cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

Riêng với tổ chức, doanh nghiệp nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh có thể đóng theo tháng hoặc theo quý, nhưng phải cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.


Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp kinh phí công đoàn ở đâu?

Tại Liên đoàn lao động cấp quận, huyện – nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoặc nơi làm việc chính của cơ quan, tổ chức.


Các doanh nghiệp hạch toán kinh phí công đoàn như thế nào?

Đối với doanh nghiệp và đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khoản đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.


Không đóng kinh phí có bị phạt không?

Có. Căn cứ theo Khoản 18 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động:


Điều 24c. Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn

1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;

b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;

c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.


2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.


3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”