• NBCN

Người lao động có bắt buộc phải đóng phí công đoàn không?


Theo quy định tại Điều 26 Khoản 1 Luật công đoàn 2018 về tài chính công đoàn thì:

26.1.a: Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016 chỉ quy định mức đóng nộp đoàn phí cho đoàn viên công đoàn.


Do đó:

  • Người lao động là đoàn viên thì phải đóng phí công đoàn.

  • Người lao động không tham gia công đoàn, không phải là đoàn viên thì không bắt buộc phải đóng phí công đoàn.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube