• NBCN

Người lao động được quyết định những gì trong doanh nghiệp?


Hỏi: Tôi là người lao động đang đi làm cho một doanh nghiệp. Xin hỏi, người lao động được quyết định những gì khi đi làm?


Đáp: Điều 45 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01.02.2021 và Điều 170.2 Bộ luật Lao Động 2019 có hiệu lực từ 01.01.2021 quy định người lao động được quyết định những nội dung sau:

  1. Giao kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

  2. Gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

  3. Tham gia hoặc không tham gia đình công theo quy định của pháp luật;

  4. Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được để ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật;

  5. Nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các bên;

  6. Thành lập Tổ chức đại diện người lao động hoạt động song song với công đoàn;

  7. Gia nhập Tổ chức đại diện người lao động hoạt động song song với công đoàn;

  8. Liên kết các Tổ chức đại diện người lao động theo hàng dọc lẫn hàng ngang.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com