• NBCN

Người giúp việc nhà sẽ được ký hợp đồng lao động, nghỉ ít nhất 4 ngày/tháng


Tin tổng hợp: Người sử dụng lao động sẽ phải bảo đảm cho người giúp việc được nghỉ hằng tuần, tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo Khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động năm 2019 để phù hợp với đặc thù của lao động giúp việc gia đình.

Dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình đề xuất một số nội dung về hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động đối với người lao động là người giúp việc gia đình theo quy định của Bộ luật Lao động.

Cụ thể, người lao động và người sử dụng lao động giao kết và thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Chương III của Bộ luật Lao động.

Trong đó, hình thức hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản theo quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Bộ luật Lao động.

Dự thảo nêu rõ, trước khi ký kết hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 16 của Bộ luật Lao động, trong đó người sử dụng lao động phải cung cấp rõ các thông tin về số lượng thành viên trong hộ gia đình, điều kiện ăn, ở của người lao động tại gia đình người sử dụng lao động.

Nội dung cụ thể của hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận căn cứ theo mẫu và quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động.

Theo dự thảo, người sử dụng lao động phải bảo đảm cho người lao động được nghỉ hằng tuần, tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày; nghỉ ít nhất 6 giờ liên tục trong 24 giờ liên tục.

Vấn đề còn lại là: Để văn bản pháp luật đi vào cuộc sống thật chất, vẫn còn những thách thức rất lớn với cơ quan quản lý, chính quyền cơ sở thực thi.