top of page
  • Writer's pictureNBCN

Mỗi lần trả lương, công ty có phải thông báo bảng kê trả lương?


Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động có phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động không? Có những hình thức trả lương nào?


Theo Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trả lương cho người lao động: Trả lương

  1. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

  2. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.

  3. Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Theo Khoản 2 Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau: Điều 96. Hình thức trả lương

  1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

  2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

  3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Theo đó, được trả lương bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

bottom of page