Mất sổ BHXH, làm sao để hưởng BHXH một lần?


Điều 109 Luật BHXH quy định hồ sơ hưởng BHXH 1 lần phải có sổ BHXH. Trường hợp người lao động bị mất sổ BHXH và muốn giải quyết hưởng BHXH 1 lần thì phải làm thủ tục cấp lại sổ BHXH. Thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất được quy định tại khoản 1 điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS). Thời hạn giải quyết cấp lại sổ do mất không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng cơ quan BHXH phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube