Luật Lao động VN (sửa đổi): Cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động Quốc tế


Bà Andrea Prince, Đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế ILO.

Tại Hội nghị "Người sử dụng lao động quốc gia năm 2019: Đóng góp ý kiến Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)", bà Andrea Prince, Đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế ILO nhấn mạnh: Việt Nam cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động Quốc tế.


"Quá trình làm luật là quá trình cần có sự thỏa thuận và thương lượng, làm thế nào để có thể đưa ra ý kiến tốt nhất. Tất cả mọi người đều mong muốn dự thảo càng dễ dàng, hài hòa và tôn trọng các cam kết về các tiêu chuẩn lao đông quốc tế, giúp cho chúng ta tiếp cận thị trường lao động lớn. Làm thế nào để luật gắn với quyền cơ bản của người lao động, nếu làm đúng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế. Dự thảo hướng tới tương lai với những thay đổi như việc không cho phụ nữ làm những công việc nặng nhọc độc hại, hay lao động trẻ em…".© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube