Liên đoàn Lai Châu có 330 cuộc kiểm tra tài chính năm 2019


Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin tổng hợp: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V của LĐLĐ Lai Châu đã thông qua

  • Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;

  • Báo cáo tổng kết hoạt động kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019, chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020;

  • Báo cáo kết toán 5 năm (2014 - 2019) về thu kinh phí công đoàn các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước;

  • Báo cáo kết quả vận động ủng hộ quỹ xã hội công đoàn và an sinh xã hội tại Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2019.

Hội nghị đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên Ban Chấp hành; tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động  tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023…


Đáng chú ý, trong năm, Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kiểm tra 288 cuộc về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 330 cuộc về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; tổ chức giám sát Công đoàn cấp dưới 73 cuộc...


Cũng tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động  tỉnh công khai tặng Cờ thi đua xuất sắc, Cờ chuyên đề cho 9 tập thể; tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 110 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019. Tuy nhiên, phần nội dung các cuộc kiểm tra vừa nêu, đặc biệt là kiểm tra tài chính, đều được giữ kín.


© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube