Lao động nào được hưởng mức lương cao hơn lương tối thiểu vùng?


NLĐ làm công việc đòi hỏi phải qua trường lớp đào tạo nghề thì phải được trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng

Tin tổng hợp: NĐ 90/20190NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng như sau: 

 • Vùng 1: 4.420.000 đồng/tháng

 • Vùng 2: 3.920.000 đồng/tháng

 • Vùng 3: 3.430.000 đồng/tháng

 • Vùng 4: 3.070.000 đồng/tháng.


Đối với NLĐ làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề thì phải được trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức LTT vùng theo quy định trên, bao gồm những trường hợp người lao động:

 1. Đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90-CP ngày 24 /11/1993.

 2. Đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005.

 3. Đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề.

 4. Đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm.

 5. Đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp.

 6. Đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học.

 7. Đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài.

 8. Đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.
© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com