Lệ phí CHÍNH THỨC thi tuyển công chức, viên chức năm 2020 là bao nhiêu?


Tin tổng hợp: Hiện nay, mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức được quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11.11.2016.


Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:

 • Nếu tuyển dụng dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

 • Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh/lần.

 • Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh/lần.

Đối với nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I:   

 •   Dưới 50 thí sinh :1.400.000 đồng/thí sinh/lần.

 •   Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 đồng/thí sinh/lần.

 •   Từ 100 thí sinh trở lên: 1.200.000 đồng/thí sinh/lần.

Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III:   

 •   Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần.

 •   Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần.

 •   Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần. 

Với phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, mức phí là: 150.000 đồng/bài thi.


Mức lệ phí nêu trên áp dụng với cả trường hợp thi tuyển công chức, viên chức.

Tuy nhiên, đây là mức thu chung theo quy định CHÍNH THỨC của Bộ Tài chính.

Mức lệ phí CỤ THỂ do các cơ quan, đơn vị tuyển dụng quy định, tùy thuộc vào số lượng tuyển dụng trong năm của cơ quan, đơn vị đó.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube