• NBCN

Lần này thì bà Hoa Xuân Oánh không thể chế tác tin giả về Italia để quảng cáo cho China