top of page
  • Writer's pictureNBCN

Lương cơ sở khác với lương cơ bản như thế nào?


Đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng từ 01.7.2023 đang thu hút nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Vậy lương cơ sở có điểm khác gì với lương cơ bản?


Hiện, lương cơ sở được quy định rõ ràng trong Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ (quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1.7.2019. Ngoài ra, mức lương qua các giai đoạn cũng được xác định bằng con số cụ thể. Hiện nay, mức lương cơ sở vẫn áp dụng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, lương cơ bản không được quy định trong bất cứ văn bản pháp luật nào, mà chỉ là cách gọi của mức lương thấp nhất mà lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận.

Về đối tượng áp dụng,

mức lương cơ sở được áp dụng cho công nhân viên chức, cán bộ Nhà nước, người lao động, người hưởng chế độ thuộc khu vực Nhà nước: cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị hoạt động được Nhà nước hỗ trợ kinh phí…

Mức lương cơ sở không được áp dụng trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước.

Trong khi đó,

mức lương cơ bản được áp dụng cho cả khu vực trong và ngoài Nhà nước.

Hay nói cách khác, lương cơ bản là khái niệm được sử dụng phổ biến cho tất cả các đơn vị sử dụng lao động và người lao động.

Vì mức lương cơ sở đã được quy định bằng con số rõ ràng trong các văn bản pháp luật nên mang tính cố định. Ngược lại, để xác định lương cơ bản, đơn vị cần phải xác định dựa vào nhiều yếu tố. Vì lương cơ bản được áp dụng cho cả khu vực doanh nghiệp và khu vực Nhà nước nên cách thức tính toán cũng có sự khác nhau.

Cách tính lương cơ bản cho cán bộ, công nhân viên chức thuộc khu vực Nhà nước:

Lương cơ bản = Lương cơ sở x hệ số lương.

Cách tính lương cơ bản cho các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước:

Đối với những lao động làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước, mức lương cơ bản được xác định dựa trên mức lương tối thiểu vùng.

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01.7.2022, quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động), lương tối thiểu hiện nay như sau:

  • Vùng I là 4.680.000 đồng/tháng;

  • vùng II là 4.160.000 đồng/tháng;

  • vùng III là 3.640.000 đồng/tháng; và

  • vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng.

Doanh nghiệp thuộc vùng nào thì sẽ tính lương cơ bản dựa vào lương tối thiểu vùng của khu vực đó. Doanh nghiệp cần lưu ý mức lương cơ bản không được nhỏ hơn lương tối thiểu vùng.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN năm 2022 thì chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện.

bottom of page