LĐLĐ Thủ đô: Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị


CĐ xã Phú Yên (Phú Xuyên - Hà Nội) kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và biểu dương gương điển hình tiên tiến. Ảnh: CĐHN

Tin tổng hợp: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2020. Một trong những nội dung là tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Mục đích khá dài:

Mục đích, yêu cầu đặt ra là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp hiệu quả giữa các cấp công đoàn với các cơ quan hữu quan để thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, mục tiêu về bình đẳng giới góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hà Nội gắn với công tác vận động nữ CNVCLĐ nhằm nâng cao năng lực, trình độ của nữ đoàn viên, người lao động, tạo việc làm ổn định, nâng cao vị thế của nữ đoàn viên, người lao động trong gia đình và xã hội.

Hướng thực hiện bao gồm:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động về công tác phụ nữ, công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ; Tuyên truyền, phổ biến và vận động CNVCLĐ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố.

Các cấp Công đoàn Thành phố xây dựng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả nhằm thúc đẩy công tác bình đẳng giới tại đơn vị.


Hoạt động được triển khai với 3 nội dung, gồm:

  • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ; Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới;

  • Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, Quyết định, Chương trình, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ  và UBND Thành phố về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ.

Trong đó tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân về lợi ích, sự cần thiết về việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, quy hoạch cán bộ nữ, từ đó đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ, hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.