LĐLĐ tỉnh Cao Bằng thu kinh phí công đoàn đạt trên 31 tỉ đồng


Tin tổng hợp: Năm 2019, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn

Trong đó, đề án “Giải pháp đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng thu tài chính công đoàn giai đoạn 2018 - 2023” được các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện, thu kinh phí công đoàn đạt trên 31 tỉ đồng, đạt 103% kế hoạch Tổng LĐLĐVN giao; thu kinh phí tại các doanh nghiệp (DN) chưa có tổ chức Công đoàn đạt 140% kế hoạch…

Năm 2019, các cấp công đoàn giới thiệu 1.106 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, trong đó 759 đoàn viên ưu tú được xét kết nạp Đảng …


Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư đánh giá: Năm 2019 hoạt động của công đoàn các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn được tiến hành đồng bộ, thiết thực; có nhiều giải pháp trong công tác xã hội hóa vì vậy việc chăm lo, thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ ngày càng đạt hiệu quả; công tác phát triển đoàn viên thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức phát động có nhiều đổi mới chú trọng vào đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất, tạo sự lan tỏa mạnh trong các cấp Công đoàn, trở thành mục tiêu và động lực vượt khó, sáng tạo đối với mỗi đoàn viên, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, địa phương.