• NBCN

Khi nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế sẽ được hưởng những khoản tiền nào?


Người thuộc diện bị tinh giản biên chế được hưởng lương hưu hàng tháng khi nghỉ hưu trước tuổi mà vẫn không bị trừ tỉ lệ lương hưu

Về hưu trước tuổi là một trong những chính sách áp dụng đối với các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế.

Căn cứ Nghị định 108/2014/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 113/2018/NĐ-CP; Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014; Bộ Luật Lao động 2019.

Độ tuổi và công việc

Người thuộc diện bị tinh giản biên chế được hưởng lương hưu hàng tháng khi nghỉ hưu trước tuổi mà vẫn không bị trừ tỉ lệ lương hưu. Tuy nhiên, để được hưởng chế độ này, người bị tinh giản biên chế phải thuộc một trong các trường hợp:

  • Đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi với nam; đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

  • Đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.

  • Trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam; trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

  • Trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.

Trợ cấp 3 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu

Người bị tinh giản biên chế được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 54 của Luật BHXH 2014, đã được sửa đổi bởi điểm a, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019, tức là 55 tuổi 3 tháng với nam; 50 tuổi 4 tháng với nữ vào năm 2021.

Khoản trợ cấp này dành cho người:

  • Đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi với nam; đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Người bị tinh giản biên chế được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 54 Luật BHXH 2014, đã được sửa đổi bởi điểm a, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019, tức là 60 tuổi 3 tháng với nam và 55 tuổi 4 tháng với nữ vào năm 2021.

Khoản trợ cấp này dành cho người:

  • Đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.


Trợ cấp 5 tháng lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng BHXH

Người được trợ cấp 5 tháng lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng BHXH; từ năm 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương nếu thuộc trường hợp:

  • Đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi với nam; đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối vỡi nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

  • Đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.