• NBCN

Không tăng lương cán bộ, công chức trong năm 2020 và 2021


Lương cán bộ, công chức sẽ không thay đổi trong 2 năm liên tiếp 2020 & 2021.

Ngày 09-10-2020, tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết và một lần nữa thông qua việc lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến 1-7-2022 thay vì từ 2021 như tinh thần của Nghị quyết số 27 năm 2018.

Ngày 12-11-2020, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước 2021. Trong đó, đáng chú ý là không tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021. Điều đó có nghĩa là, hai năm liên tiếp lương cán bộ, công chức sẽ không thay đổi.

Một phần bảng lương cán bộ công chức 2021

Công thức tính lương: Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương. Trong đó, mức lương cơ sở 2021 vẫn giữ nguyên như hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng. Hệ số lương vẫn được áp dụng theo phụ lục ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung.