Kết quả phiên họp lần 2 của Hội đồng Hiệp định CPTPPTin tổng hợp: Đoàn đại biểu liên bộ hùng hậu của VN đã tham dự phiên họp lần thứ hai của Hội đồng CPTPP và phiên họp của các cơ quan trực thuộc Hội đồng tổ chức từ ngày 7-9/10/2019 tại Auckland, New Zealand.


Phiên họp đã thảo luận và thông qua Tuyên bố chung về kết quả của phiên họp và 2 Quyết định quan trọng, bao gồm:

  1. Quyết định về quy trình thủ tục của Hội đồng CPTPP theo Điều 27.4 của Chương 27 – Các điều khoản hành chính và thể chế; và

  2. Quyết định thành lập Danh sách trọng tài được chỉ định sẵn làm Chủ tịch Hội đồng Trọng tài theo Điều 28.11 của Chương 28 – Giải quyết tranh chấp nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của Hội đồng và cơ chế giải quyết tranh chấp của Hiệp định.

12 cơ quan trực thuộc Hội đồng cũng đã tổ chức phiên họp độc lập đầu tiên kể từ khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, bao gồm: Ủy ban Thương mại Hàng hóa; Thương mại Nông nghiệp; Quy tắc và thủ tục chứng nhận xuất xứ (ROO); Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT); Vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS); Doanh nghiệp nhà nước và độc quyền chỉ định (SOEs); Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs); Lao động; Môi trường; Phát triển; Hợp tác và Nâng cao năng lực; Cạnh tranh và Thuận lợi hóa hoạt động kinh doanh.


Nội dung thảo luận chủ yếu của các cơ quan này tập trung vào công tác giám sát và đảm bảo việc tuân thủ thực thi đúng và đầy đủ các quy định của Hiệp định cũng như xây dựng và giám sát tiến độ của các chương trình làm việc đã được quy định trong Hiệp định.


Sau khi lắng nghe những thông tin cập nhật của đoàn Việt Nam, các nước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm thực thi hiệu quả hơn nữa các cam kết của Hiệp định này trong thời gian tới.

© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube