Hai kết quả biểu quyết EVFTA này khác nhau chỗ nào và nói lên điều gì?


Kết quả biểu quyết của QH VN ngày 08/6/2020: 100% phiếu thuận trên tổng số đại biểu có mặt.

Kết quả biểu quyết của QH EU ngày 12/02/2020: 192 phiếu chống trên 633 đại biểu có mặt

Điểm khác nhau là trong khi kết quả biểu quyết phê chuẩn EVFTA của Quốc hội VN đạt con số 100% phiếu thuận, thì kết quả biểu quyết phê chuẩn EVFTA của Quốc hội Liên Âu có 192 đại biểu bỏ phiếu chống.


Vì sao VN đạt 100% phiếu thuận trên tổng số đại biểu có mặt (với zero phiếu chống, gọi là phiếu "không tán thành")? Có phải vì tất cả đại biểu có mặt đều là đảng viên và đã được chỉ đạo sẵn (bằng phiếu bỏ túi, và không được phép lội ngược dòng) từ đảng CSVN?


Vì sao EU có 192 đại biểu bỏ phiếu chống?

  • Vì đại biểu Liên Âu được quyền có quan điểm riêng chăng?

  • Vì đại biểu Liên Âu không bị hăm dọa cắt sổ hưu chăng?

  • đại biểu Liên Âu không bị ai "chỉ đạo" chăng?

  • Hay vì 192 đại biểu Liên Âu này không chấp nhận miễn thuế để nuôi dưỡng một chế độ chà đạp quyền lao động nói riêng và quyền con người nói chung?

Theo bạn thì còn vì những điều gì khác nữa?