Hai Bà Trưng đòi bình đẳng giới?

Bạn tự hào thuộc làu sử Việt, nhưng đã biết chuyẽn này chưa?

CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ GIỚI > HAI BÀ TRƯNG PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2019