• NBCN

Hải Dương cho phép học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học từ ngày 29/01/2021 để chống Covid -19


Ngày 28/01/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã có công văn 289/UBND –VP về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học từ ngày 29/01/2021 để phòng chống dịch covid -19.


UBND tỉnh Hải Dương đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH cho phép học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống; học sinh, sinh viên, học viên tại các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia giáo dục nghề nghiệp trong toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 29/01/2021 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

Giao Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid 19; đồng thời có kế hoạch học trực tuyến hoặc học bù cho học sinh, sinh viên và học viên để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch năm học 2020-2021.