• NBCN

Hà Nội sẽ có thêm 10.000 - 15.000 việc làm cho lao động nông thôn


Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, thành phố Hà Nội tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cụ thể, thành phố sẽ hỗ trợ 10 làng nghề xây dựng thương hiệu và đăng ký xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể; hỗ trợ 5-10 dự án phát triển ngành nghề nông thôn... nhằm tạo thêm khoảng 10.000-15.000 việc làm cho lao động nông thôn với mức thu nhập bình quân 50 - 60 triệu đồng/người/năm.

Để hoàn thành các mục tiêu này, UBND thành phố đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phát triển nghề, làng nghề; tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn cho chủ cơ sở sản xuất và người lao động; có chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn...