• NBCN

Hà Nội dự kiến sẽ xây dựng 43 cụm công nghiệp trong năm 2021


Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Theo đó, thành phố đề ra mục tiêu 100% cụm công nghiệp đang hoạt động được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và được quản lý hoạt động theo quy định.

Hà Nội khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 43 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập giai đoạn 2018-2020; phấn đấu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật ít nhất 20 cụm công nghiệp; xúc tiến, thu hút đầu tư thành lập mới 10-15 cụm công nghiệp.

100% các cụm công nghiệp xây mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 95% các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đã đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Về tiến độ cụ thể, thành phố dự kiến

  • khởi công xây dựng 1 cụm công nghiệp trong quý I-2021;

  • khởi công 23 cụm công nghiệp trong quý II-2021;

  • khởi công 13 cụm công nghiệp trong quý III-2021;

  • khởi công 6 cụm công nghiệp trong quý IV-2021.

Cùng lúc, thành phố xây dựng, ban hành đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn; giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"...

Ngoài ra, Hà Nội còn:

  • xây dựng, ban hành cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất tại các làng nghề vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp.

  • xây dựng, ban hành quy định về giá dịch vụ chung trong các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

  • rà soát quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ của hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp;

  • xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, Hà Nội còn tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng; xây dựng và tổ chức triển khai chương trình đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật bên trong hàng rào và bên ngoài hàng rào các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.