Gia tăng thời hạn giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2021Theo Bộ luật Lao động 2012 (hiện hành): Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên.


Khi Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ 01.01.2021, thời hạn giải quyết của hai bên khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được điều chỉnh tăng lên.


Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên.

Trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài hơn 14 ngày, nhưng không được quá 30 ngày:

  • Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

  • Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế.

  • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

  • Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.