Giáo viên bao nhiêu tuổi được nghỉ hưu?

29/10/2020 – 08:09


Tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2021 có thay đổi so với quy định của pháp luật hiện hành.

ảnh minh họa


Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 sẽ thay đổi tuổi nghỉ hưu của người lao động, trong đó bao gồm giáo viên.


Giáo viên bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.


Theo đó, tuổi nghỉ hưu của giáo viên làm việc trong điều kiện bình thường vào năm 2021 được quy định như sau:


Giáo viên nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam, đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. Sau đó, theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ cho đến khi đủ 62 tuổi với nam vào năm 2028, 60 tuổi với nữ vào năm 2035.


Theo quy định hiện hành (Bộ Luật Lao động 2012), tuổi nghỉ hưu của giáo viên được tính là khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.


Ngoài ra, theo Bộ luật này, giáo viên có thể về hưu trước tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp: Nghỉ hưu trước tuổi (về hưu ở tuổi thấp hơn) nếu giáo viên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 1.1.2021. Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi quy định nêu trên;


Trường hợp giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% được về hưu khi đủ 55 tuổi 3 tháng với nam và 50 tuổi 4 tháng với nữ;


Trường hợp giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, tuổi nghỉ hưu được tính là đủ 50 tuổi 3 tháng với nam, 45 tuổi 4 tháng với nữ.


Giáo viên đủ tuổi theo quy định trên, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên sẽ được xét nghỉ hưu và hưởng lương hưu (điều kiện về hưu quy định khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội 2014).


Như vậy, tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2021 sẽ tăng thêm 3 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ so với tuổi nghỉ hưu hiện hành.


MINH HƯƠNG

https://laodong.vn/giao-duc/giao-vien-bao-nhieu-tuoi-duoc-nghi-huu-849499.ldo