• NBCN

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng trên lý thuyết được dự kiến sử dụng ra sao?

Tương tự như gói hỗ trợ 62000 tỷ đồng trước đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với số tiền hỗ trợ lên đến 26.000 tỉ đồng.